உயரம் குறைந்தவர்களுக்கான முதல் மாநில மாநாட்டில் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பங்கேற்றார்

 

உயரம் குறைந்தவர்களுக்கான முதல் மாநில மாநாட்டில் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பங்கேற்றார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *